Kodak RA2000 Проявител
Kodak RA2000 Проявител


Kodak RA2000 
За ФИЛМИ Kodak  CONTACT 2000
Концентрат 1:3

Начин на употреба
Начин на съхранение

начин на употреба:
поропете експортирания филм във ваничката с разтвор (проявител/вода=1:2.5) и задържайте наколко минути
до ясно прояваване на филма, след което фиксирайте с Kodak RA 3000 при работна температура:22-36 C(преоръчително: 32C)

начин на съхранение:
съхранявайте на хладно и тъмно място в закрити съдове при минимален допир на разтвора с въздуха.

Може да предизвика чуствителност при контакт с кожата.
Дразни очите.Малка вероятност е канцерогенен ефект.
При работа да се носят подходящи ръкавици.
В случай на контакт с очите, обилно изплакнете с много
вода и потърсете медицинска помощ.